The PSYRES Foundation for the support of research and study of psychedelic substances and their use in pharmacology, psychology, addictology and psychiatry. The fund was established by Společnost pro podporu neurovědního výzkumu s.r.o. (company for the support of neurological research). Currently, doctors from the National Institute of Mental Health are members of the Board of Directors.

The main aim of the endowment foundation is to support research teams and workplaces focussing on the study of psychedelic substances. Primarily, the fund is dedicated to support studies in the areas of pharmacology, neurobiology, primary and secondary prevention of their hazardous use, psychology, addictology and psychiatry, which focus on the mechanisms of the psychotropic effects of these substances. In a wider context, the fund also supports social science projects directed at the cultural consequences and history of the use of psychedelics. The National Institute of Mental Health must figure at least as a co-research participant.

Stanovy fondu

Název nadačního fondu zní: Nadační fond pro výzkum psychedelik / Foundation for Psychedelic Research

se sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany, IČ: 05540143 (v textu statutu dále jen jako “Fond”) je Praha.

 

 1. Zřizovatel

 

Zřizovatelem Fondu je Společnost pro podporu neurovědního výzkumu s.r.o., V Honech 687, 250 67 Klecany, IČO: 05547130, Číslo účtu: 115-3549380227/0100

 

III. Účel Fondu

 

Fond slouží za účelem podpory výzkumných pracovišť a týmů, které se zabývají studiem psychedelických látek. Primárně je fond určen na podporu studií z oblastí farmakologie, neurobiologie, psychologie, dietologie a psychiatrie, které se věnují mechanismu účinku psychotropního působení těchto látek a jejich možnostem klinického využití v terapii. V širším kontextu pak fond podporuje také společenskovědní projekty orientované na společenské konsekvence a historii užívání psychedelik. Primárně je Nadační fond orientován na podporu výzkumu týmů z Národního ústavu duševního zdraví, ale zůstává otevřený rovněž aplikacím z dalších pracovišť v České a Slovenské republice, přitom Národní ústav duševního zdraví a další podporované subjekty by měli figurovat přinejmenším v roli spoluřešitele projektu.

 

 1. Správní rada Fondu

 

 1. Statutárním orgánem Fondu je správní rada.
 2. Správní rada spravuje majetek Fondu, řídí činnost Fondu a rozhoduje o všech záležitostech

Fondu.

 1. Správní rada je tříčlenná. Správní rada volí ze svých členů svého. Předsedu.
 2. Jménem Fondu navenek jedná vždy předseda správní rady společně s dalším členem správní

rady. Podepisování jménem Fondu se děje tak, že k vyznačenému názvu Fondu připojí své

podpisy s uvedením funkce předseda správní rady a další člen správní rady.

 1. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
 2. a) vydat statut Fondu a rozhodovat o jeho změnách,
 3. b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
 4. c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,
 5. d) volit nové členy správní rady, nového revizora, případně členy dozorčí rady,
 6. e) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, revizora či event. dozorčí

rady,

 1. f) odvolávat členy správní rady, revizora, případně členy dozorčí rady ze zákonem

stanovených důvodů.

 1. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

Nové členy správní rady zvolí správní rada vždy v dostatečném časovém předstihu před

ukončením svého funkčního období. Správní rada volí členy správní rady na návrh

zřizovatele. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho

funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena. Jeho funkční období

končí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě

zaniklo.

 1. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je

bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k Fondu v pracovněprávním nebo obdobném

vztahu. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se

poskytují prostředky k plnění účelu Fondu.

 1. Jednání správní rady svolává a řídí předseda správní rady. K rozhodnutí správní rady je třeba

souhlasu většiny jejích členů. Při hlasování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

 1. Členství ve správní radě zaniká:
 2. a) uplynutím funkčního období,
 3. b) úmrtím,
 4. c) odvoláním, přestane-li splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným

způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, tuto zakládací

listinu nebo statut Fondu,

 1. d) odstoupením.

 

 1. Revizor (dozorčí rada)

 

 1. Dozorčí rada Fondu musí být zřízena, jestliže majetek Fondu převýší 5.000.000,–Kč. – Dozorčí

rada je kontrolním orgánem Fondu. Dokud majetek fondu nepřevýší 5.000.000,-Kč,

vykonává působnost dozorčí rady revizor.

 1. Funkční období revizora je tříleté. Opětovné zvolení za revizora je možné. Nového revizora zvolí správní rada vždy v dostatečném časovém předstihu před ukončením funkčního období

stávajícího revizora. Revizor je volen na návrh zřizovatele. Revizorem může být pouze

fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí

blízká k Fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Revizorem nemůže být fyzická

osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu Fondu. Funkce člena

revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady.

 1. Funkce revizora zaniká:
 2. a) uplynutím funkčního období,
 3. b) úmrtím,
 4. c) odvoláním, přestane-li splňovat podmínky pro funkci revizora nebo porušil-li

závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech,

zakládací listinu nebo statut Fondu,

 1. d) odstoupením.
 2. Revizor (dozorčí rada) zejména:
 3. a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a

správnost účetnictví, vedeného Fondem,

 1. b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu,
 2. c) dohlíží na to, zda Fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací

listinou a statutem Fondu,

 1. d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
 2. e) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní

činnosti.

 1. Revizor (dozorčí rada) je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:
 2. a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Fondu,
 3. b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Fondu, pokud tak

neučiní předseda správní rady,

 1. c) účastnit se jednání správní rady, přičemž mu musí být uděleno slovo, pokud o to

požádá.

 1. Převýší-li majetek Fondu částku 5.000.000,–Kč, zvolí správní rada bez zbytečného prodlení na

návrh zřizovatele tříčlennou dozorčí radu. Okamžikem provedení volby dozorčí rady,

zaniká funkce zvoleného revizora Fondu.

 

 1. Použití majetku Fondu

 

 1. Majetek Fondu může být použit pouze v souladu s účelem Fondu a podmínkami stanovenými

v zakládací listině a ve statutu Fondu, a to jako nadační příspěvek anebo k úhradě nákladů

souvisejících se správou Fondu.

 1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je Fondem v souladu se zákonem, zakládací listinou, jakož i statutem Fondu poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byl Fond zřízen.
 2. Náklady související se správou Fondu musí Fond vést odděleně od nadačních příspěvků.

Náklady související se správou Fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku Fondu, náklady na propagaci účelu Fondu a náklady související s provozem Fondu, včetně odměn za výkon funkce člena správní nebo dozorčí rady nebo revizora.

 1. Nadační příspěvek poskytnutý Fondem v souladu s účelem Fondu je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými Fondem; jinak je povinna tento

nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené Fondem. Osoba,

které byl nadační příspěvek Fondem poskytnut, je povinna na požádání Fondu prokázat,

jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

 1. Členům orgánů Fondu nebo revizorovi nelze nadační příspěvek poskytnout.
 2. Pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu je v souladu s § 22 odst. 1 z. č. 227/1997 Sb. na dobu nejméně pěti let stanoveno toto pravidlo: celkové roční náklady

Fondu související se správou Fondu nesmí převýšit 30 % majetku nadačního fondu podle

jeho stavu k 31.12. téhož roku.

 1. Fond nesmí vlastním jménem podnikat s výjimkou veřejných sbírek, kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.

 

VII. Pravidla konkrétní pomoci

 

 1. Účel konkrétní pomoci vyhlašuje správní rada Fondu prostřednictvím inzerce v tiskovinách

publikovaných zřizovatelem, organizuje sbírky

a o nově vyhlašované pomoci informuje dárce, kteří přispěli při

předchozích pomocných akcích.

 1. V době mezi vyhlášenými pomocemi je možné do fondu přispívat. Správci fondu sdělí dárcům, že jejich příspěvky budou využity při následně vyhlášené pomoci.
 2. Z majetku Fondu nashromážděného mezi jednotlivými pomocemi lze využít pro nově

vyhlášenou pomoc finanční částku do výše, která nepřekročí 20 % financí darovaných na

účel nově vyhlášené pomocné akce.

 

VIII. Účetnictví a výroční zpráva

 

 1. Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví.
 2. Roční účetní závěrka Fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn

celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných Fondem převýší 3.000.000,–Kč nebo pokud

majetek Fondu je vyšší než 3.000.000,–Kč.

 1. Fond vypracovává výroční zprávu nejpozději do 6 měsíců po skončení uplynulého

(hodnoceného) kalendářního roku.

 1. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti Fondu za hodnocený kalendářní rok, a to

zejména:

 1. a) přehled majetku a závazků Fondu,
 2. b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých Fondu v hodnotě nad 10.000,–Kč přehled

o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být

anonymita zachována,

 1. c) přehled o použití majetku Fondu,
 2. d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl Fond

zřízen, v hodnotě vyšší než 10.000,–Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly

nadační příspěvky použity; pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke

zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování

anonymity, musí být její anonymita zachována.

 1. e) zhodnocení, zda Fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení

nákladů souvisejících s jeho správou,

 1. f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce; roční účetní závěrka je

přílohou výroční zprávy.

 1. Fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu u soudu, který vede nadační

rejstřík, do kterého je Fond zapsán.

 

 1. Přechodná a závěrečná ustanovení

1.Tento statut je úplným zněním statutu nadačního fondu, schválený správní radou dne

…………………….

 1. Tento statut může být doplňován písemnými, po sobě jdoucími dodatky.
 2. Záležitosti výslovně neupravené tímto statutem a zakládací listinou se řídí zákonem o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. v platném znění.

 

Tým

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Supervisory board
Prof. Jiří Horáček, MD, Ph.D. is a Professor of Psychiatry at the 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic. He holds a degree in psychiatry and psychotherapy. He is currently the Deputy Director of the National Institute of Mental Health, Czech Republic.

Prof. Jiří Horáček has been actively involved in 40 scientific research projects. His research activities involve the use of brain imaging (PET, fMRI and qEEG) in the fields of schizophrenia, depression and OCD, psychiatric genetics and the animal modelling of mental disorders. He is both the editor of several books and the author of more than 100 scientific articles. Prof. Jiří Horáček has received several national and international psychiatric awards from the International Pharmaco-EEG Society (Werner Hermann Memorial Award), the Czech Neuropsychopharmacological Society and ECNS-ISNIP.  In his productive career. he has been named a Senior Research Fellow of the Bedfordshire CMHR in association with the University of Cambridge.

MUDr. Tomáš Paleníček, PhD
Supervisory board
Tomas Páleníček, MD, PhD. began his career in 2001 in preclinical research at the former Prague Psychiatric Centre, focusing on the neurobiology of psychedelics such as LSD, psilocin, mescaline, 2C-B and MDMA and on the neurobiology of psychosis. At the same time, he trained in clinical psychiatry and in clinical electroencephalography (EEG) and began contributing to the human clinical research of ketamine. Within the last five years, he has been the principle investigator in the first projects performed in the Czech Republic to study the acute effects of cannabis and psilocybin in healthy volunteers and has been involved in studies with ketamine in depressed patients. His research expertise is mainly focussed on behavioural pharmacology and electrophysiology and brain connectivity. Currently, he is the leader of a translational team of young scientists at the National Institute of Mental Health in the Czech Republic, investigating the neurobiology of how psychedelics and cannabinoids affect brain processing, emotionality, cognitive functions and music. He is also actively involved in projects studying the therapeutic potential of psychedelics and MDMA in the Czech Republic.
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D
Supervisory board
MUDr. Martin Brunovský graduated from the Faculty of Medicine of PJ Šafárik University in Košice. In 1999 he joined the neurological department of the University Hospital na Bulovce and the Psychiatric Centre Prague (PCP) during his PhD studies, which transformed in 2015 into the National Institute of Mental Health (NÚDZ). Since 2005, he has been the Head of the EEG and Sleep Laboratory of the PCP, and he is the Head of Applied Electrophysiology of the Brain Research Program at NÚDZ. Besides his research, he is also involved in clinical work in the field of cognitive disorders and dementia and is also an assistant at the Psychiatric Clinic of the Charles University Medical School in Prague. His fields of interest are neuro- and electro-physiology, psychopharmacology and neurobiology of mental disorders, especially the study of psycho-pharmacological and psychoactive substances in the pharmaco-EEG system, sleep and ERP studies, and QEEG prediction of treatment response. He is the author and co-author of many professional papers in peer-reviewed journals and regularly lectures at many domestic and foreign congresses. He is a member of the European Psychiatric Association, the EEG and the Clinical Neuroscience Society, and has been a Vice-President of the International Pharmaco-EEG Group (IPEG) since 2014.
MUDr. Filip Tylš, PhD.
MUDr. Filip Tylš, Ph.D. is a psychiatrist and neuroscientist at the National Institute of Mental Health (NÚDZ), a member of the Czech Psychedelic Society (CZEPS) and a psychotherapist in private practice (www.tercenya.cz). He graduated from the 1st Faculty of Medicine in Prague (MUDr., 2012), and gained a specialization in EEG (FN Bulovka, 2013) and postgraduate specialization in neuroscience at the 3rd Faculty of Medicine of the Charles University (PhD, 2017). He specializes in psychedelic-assisted psychotherapy and psychedelic research (EEG correlates psychedelic experience). He is currently training in Gestalt Psychotherapy (5th year, IVGT Praha) and in California’s CIIS “Psychedelic-Assisted Therapies and Research Certificate Program”.
Bc. Eva Césarová
Director of the secretariat
Bc. Eva Césarová is currently completing her Master’s degree in addictology at the 1st Faculty of Medicine, after receiving a Bachelor’s degree in marketing. She was one of the co-organizers of the international conference Beyond Psychedelics 2016 and 2018. In 2015, she co-founded the Czech Psychedelic Society, where she now serves as a guarantor of external affairs. Since December 2015, she has been working with the international organization Youth Rise, which aims to change current drug policy and strengthen harm reduction services in collaboration with young drug users through global projects. Youth RISE is an active participant in UN & civil society meetings, working on strengthening international collaboration.

Contact

info@psyresfoundation.eu

Nadační fond pro výzkum psychedelik / Foundation for Psychedelic Research se sídlem V Honech 687, 250 67 Klecany, IČ: 05540143

The fund was established by Společnost pro podporu neurovědního výzkumu s.r.o. (company for the support of neurological research)

V Honech 687, 250 67 Klecany, IČO: 05547130, Bank account: 115-3549380227/0100

English