Nadační fond pro výzkum psychedelik si klade za cíl podporu vědeckého výzkumu látek, které disponují potenciálem pro duševní zdraví. Naším záměrem je informovat širokou veřejnost o uplynulých, současných i plánovaných výzkumných aktivitách v oblasti psychedelických látek a podpořit rostoucí zájem o tyto látky šířením informací založených na vědeckých důkazech.

Aktuálně rovněž přibývá důkazů, které podporují možnost přímého léčebného využití některých psychedelik jako je ketamin, psilocybin, LSD a MDMA v léčbě deprese, posttraumatické stresové poruchy (PTSD), obsedantně kompulzivní poruchy (OCD) a dalších stavů.

V posledním desetiletí proběhlo a probíhá několik studií zabývajících se tematikou využití psychedelik v paliativní péči, ke snížení úzkostných a depresivních příznaků a k vyrovnání se s nadcházející smrtí.

Stávající kategorizace psychedelik mezi drogy bez lékařského využití a s vysokým rizikem závislosti nejenže výrazně stigmatizuje potenciální terapeutické nástroje, ale stejně tak byrokraticky a finančně zatěžuje výzkumníky. Zajištěním finančních zdrojů můžete pomoci i Vy a přispět tak nejen k rozvoji vědy zaměřené na duševní zdraví, ale současně snížit nutnost administrativní zátěže spojené se zajištěním financování renomovaného domácícho výzkumu v této oblasti.

Duševní onemocnění jsou zásadním problémem 21. století. Každý čtvrtý člověk v životě zažije nějakou formu psychického onemocnění (WHO). Až 40% strádajících se pak nedostává efektivní pomoci. Pacienti rezistentní vůči stávajícím dostupným formám léčby by díky novým přístupům mohli mít naději na vyléčení.

Již v 60. a 70. letech patřila Česká republika k aktivním činitelům na poli psychedelického výzkumu. Po letech zákazu se zkoumání opět ujal Tomáš Páleníček a dnes již pod jeho vedením provádí vědeckou činnost celý výzkumný tým. V současné době se v Národním ústavu duševního zdraví podává výzkumně psilocybin (zdravým dobrovolníkům) a ketamin (u rezistentní deprese), dotazníkový výzkumem se věnujeme také fenomenologii působění 5-MeO-DMT. V následujících letech je v plánu podpořit dvě celosvětové klinické studie a to: 1) užití psilocybinu v léčbě farmakorezistentní deprese (Compass), a  2) MDMA v léčbě posttraumatické stresové poruchy (MAPS). Stále větší zájem neurovědců je věnován rovněž DMT (složka ayahuascy), který představuje jediné psychedelikum přirozeně se vyskytující v lidském mozku. V současné chvíli jednáme s náčelníkem indiánského kmene v Brazílii, kam by se naši vědci mohli v příštím roce vydat na výzkumnou expedici věnovanou právě studiu působení ayahuasky.

Probíhá rovněž první výzkumná studie podpořená cestou Nadačního fondu pro výzkum psychedelik laskavým přispěním Václava Dejčmara, která je zaměřená na microdosing psilocybinu a ketaminu v animálním modelu.

V mnohých oblastech lidského poznání jsme se za poslední století posunuli významně dopředu. Týká se to rovněž a především našich znalostí o fungování lidského mozku ve zdraví i duševní nemoci. Svým přispěním do Nadačního fondu pro výzkum psychedelik pomůžete toto poznání dále posunout a stanete se součástí komunity podporovatelů.

 

Nadační fond pro výzkum psychedelik zřizuje Společnost pro podporu neurovědního výzkumu s.r.o. za účelem podpory výzkumných pracovišť a týmů, které se zabývají studiem psychedelických látek. Primárně je fond určen na podporu studií z oblastí farmakologie, neurobiologie, psychologie, adiktologie a psychiatrie, které se věnují mechanismu účinku psychotropního působení těchto látek a jejich možnostem klinického využití v terapii. V širším kontextu pak fond podporuje také společenskovědní projekty orientované na společenské konsekvence a historii užívání psychedelik.

Primárně je Nadační fond orientován na podporu výzkumu týmů z Národního ústavu duševního zdraví, ale zůstává otevřený rovněž žádostem o podporu dalších pracovišť v České a Slovenské republice ve kterých by však Národní ústav duševního zdraví měl figurovat v roli spoluřešitele.

Čeština